Projektid

Kalender

Avatud talude päev Märja farmis

Eesti Maaülikooli Märja veisekasvatuse katsefarm (Aretuse 6, Märja)

Esitluspäev: Mahe astelpaju-, õuna- ja sõstrakasvatus

Polli Aiandusuuringute Keskus (Polli, Viljandimaa)

Projektid

Vasakult menüüst leiab info suuremate käimasolevate projektide kohta. 

Allpool on ülevaated olulisematest lõppenud projektidest. 

Eesti Maaülikooli taastuvenergia alased projektid uurimisrühmade kaupa. Nimekiri on täiendamisel. 

Põllumajandus- ja keskkonnainstituut

Kiirekasvulise võsa uurimise töörühm

Alusuuringu projektid:

Energiametsa struktuur, kiirgusrežiim, lämmastikuringe, produktiivsus ja tootmisökonoomika Eesti tingimustes (Eesti Teadusfond).

Kiirekasvuliste pajuistanduste produktsiooniökoloogia ning kombineeritud kasutamine vegetatsioonifiltrina ja taastuva energiaressursina (Eesti Teadusfond).

Rakendusuuringu projektid:

Säästlikud reoveepuhastid Eesti väikeasulatele (Euroopa Liidu LIFE Environment programm). Lähem info vt. www.zbi.ee/life

Säästlikud reoveepuhastid Eesti väikeasulatele (Eesti Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus). Lähem info vt. www.zbi.ee/life

Reoveega kastetavate energiavõsade monitooringu ja kastmissüsteemid (EL 6. raamprogrammi CRAFT). Lähem info vt. http://www.wacosys.info/

Reovee ja jääkmuda ohutu kasutuse võimalused kõrge efektiivsusega biomassi tootmiseks kiirekasvulises energiavõsas (EL 6 raamprogrammi CRAFT). Lähem info vt. http://www.biopros.info/

Euroopa integreeritud koostöövõrgustik biomassi kaaspõletamisel (EL 6. Raamprogramm). Lähem info vt. http://www.netbiocof.net/

Biokütuste tootmise ja kasutamise riikliku programmi ettevalmistamine (Keskkonnainvesteeringute Keskus)


Botaanika osakond

Alusuuringu projektid:

Loodussäästliku põllumajanduse kujundamine teaduslikult põhjendatud maakasutuse ja mahe- ning tavaviljeluse kooseksisteerimise kaudu.

Muldade ning taimkatte kujunemine rannarohumaadel sõltuvalt majandamisrežiimist.

Rakendusuuringu projektid:

Bioloogilise mitmekesisuse seisukohast väärtuslike poollooduslike metsaga seotud koosluste majandamisjuhiste väljatöötamine.

Kontakt: M. Sammul
 


Metsandus- ja maaehitusinstituut

Kiirekasvuliste lehtpuude uurimise töörühm

Alusuuringu projektid:

Endistel põllumaadel kasvavate lepikute aineringe (Eesti Teadusfond).

Eesti metsade uuendamis- ja raiesüsteemid (EV Haridusministeerium).

Metsaökosüsteemi kujunemine ja produktsioon esimese põlvkonna kaasikutes ja lepikutes (Eesti Teadusfond).

Eesti metsade säästlik ja looduslähedane majandamine (EV Haridusministeerium).

Lämmastiku ja fosfori bilanss endisel põllumaal kasvavas arukase noorendikus (Eesti Teadusfond).

Noorte hübriidhaavaistanduste kasv ja areng (Eesti Teadusfond).


Rakendusuuringu projektid:

Esimese põlvkonna lehtpuupuistute hooldamine, produktiivsus ja metsaökosüsteemi kujunemine (EV Keskkonnaministeerium).

Lehtpuumetsade säästva majandamise näidisalade monitooring ja metsaomanike täiendkoolitus (Keskonnainvesteeringute Keskus).

Hübriidhaava kultiveerimise mõjud Eesti ökosüsteemile (Keskonnainvesteeringute Keskus).

Lehtpuumetsade säästva majandamise näidisalade monitooring (Keskonnainvesteeringute Keskus).

Hybrid aspen - threat to native aspen and local forest ecosystem? Eesti-Soome koostööprojekt.

Lehtpuumetsade säästva majandamise näidisalade kordusmõõtmine ja soovituste täiendamine lehtpuude kasvatamiseks endistel põllumajandusmaadel (Keskonnainvesteeringute Keskus).

Kiirekasvuliste metsakultuuride kasvatamine kui alternatiivne maakasutusviis (EV Põllumajandusministeerium).

Kasenoorendike kasvukäik endisel põllumajandusmaal ja selle mõjutegurid (Keskonnainvesteeringute Keskus).

Noorte hübriidhaava istanduste kasvukäik ja seda mõjutavad tegurid (Keskonnainvesteeringute Keskus).

Kontakt: Prof. H. Tullus


Biokütuste ressursi uurimise töörühm

Alusuuringu projektid:

Biokütuste potentsiaal ja kasutamise arengutendentsid (Eesti Teadusfond).

Puit – formeerumine, omadused, kasutamine (EMÜ baasfinantsseerimine).

Interreg IIIb projekt “Baltic Biomass Network” (Euroopa Liit).Rakendusuuringu projektid:

Puiduenergia kasutamist soodustavate meetmete väljatöötamine (Eesti Keskkonnafond).

Metsatööstuse tootmis- ja puiduressursi kasutamise analüüs (Keskkonnainvesteeringute Keskus).

Kütusena kasutatavate raiejäätmete potentsiaal erinevates metsa kasvukohatüüpides (Keskkonnainvesteeringute Keskus).

Biokütuste ressurss ja tootmispotentsiaal Eestis (Eesti Energia AS, RMK ja Erametsa Majandamise Ühistu).

Tallinna biokütusel koostootmisjaama biokütuse ressursi uuring (OÜ Digismart).

Biofuel resources and production capacity in the neighbourhood of Ahtme (Eesti Energia AS).

Kütusena kasutatavate raiejäätmete potentsiaal erinevates metsa kasvukohatüüpides (Keskkonnainvesteeringute Keskus).

Kontakt: Prof. P. MuisteVeterinaarmeditsiini- ja loomakasvatuse instituut

Rakendusuuringu projektid:

Energy Efficiency in Intensive Livestock Farming - Estonia. Biogas Feasibility Study. (DAAS International Project 9130).

Kontakt: A. Kaasik