TEUK konverentsid

Kalender

Avatud talude päev Märja farmis

Eesti Maaülikooli Märja veisekasvatuse katsefarm (Aretuse 6, Märja)

Esitluspäev: Mahe astelpaju-, õuna- ja sõstrakasvatus

Polli Aiandusuuringute Keskus (Polli, Viljandimaa)

Konverentsi lühitutvustus

Aastate jooksul on TEUK-ist kujunenud Eesti üks olulisemaid taastuvenergiaalaseid konverentse. Konverentsil on käsitletud teemasid, mis on tänasel päeval Eesti, Euroopa ja ka globaalse taastuvenergiaalase arendustegevuse fookuses: taastuvenergia ressursid, nende tootmine ja kasutamine. Konverentsi eristab tema mitmetest rahvusvahelistest konkurentidest keskendumine eeskätt kohalikele probleemidele ning teadustulemuste toomine rahvale lähemale. TEUK on ainus nii pika traditsiooniga energeetikateemaline riiklik konverents Eestis.

Konverentsi korraldab Eesti Maaülikool koostöös Eesti Taastuvenergia Koja, Tartu Regiooni Energiaagentuuri ja Eesti Teadusagentuuriga. 

 


Kahekümne viies TEUK on tulemas 9. novembril 2023.a Eesti Maaülikoolis. Täpsem info vasakpoolses menüüs! 

Sel aastal toimub TEUK juba 25. korda järjest! Sellega seoses toimub tavapärase konverentsi lõpus pidulik vastuvõtt.

Konverentsil on sel aastal fookuses Eesti taastuvenergia sektori areng praktikas, sh tööstupoliitika, EL regulatsioonide rakendamine kui ka salvestamistehnoloogiate rakendatavus. 

Äsja valmis Eesti Tööstuspoliitika 2035 visioonidokument, milles tõstetakse esile siinse tööstusvaldkonna prioriteedid konkurentsivõime kasvatamiseks ning väärtusahelates tõusmiseks. Kestlikkus on dokumendis seatud tööstuspoliitika üheks põhieesmärgiks, sealhulgas käsitletakse rohelepet kui äristrateegiat ning võimalust Eesti tööstuse konkurentsivõime ja tootlikkuse tõstmiseks. Muu hulgas tähendab see, et kohalike tööstusettevõtete ekspordivõimekuse kasvatamiseks on vaja siinse tööstuse sisendina kasutatud energia toota taastuvatest energiaallikatest. Sarnasel põhjusel tuleb ka perspektiivsete välisinvesteeringute realiseerimiseks tagada piisav kohaliku taastuvenergia kättesaadavus ja arenguväljavaade. Samal ajal on Eesti taastuvenergia tootmisvõimsuste suurenemine võrgu piiratud vastuvõtlikkuse ning madala efektiivsuse ja kõrge hinnaga salvestustehnoloogiate tõttu pidurdunud.

Tuues kokku poliitikakujundajad, ettevõtjad ja teadlased, vaatleme lähemalt Eesti tööstuspoliitikat ning salvestustehnoloogiate rolli taastuvenergia sektori arengu toetamisel ning seda, kuidas nii turuosalised kui ka teadus- ja arendussektor Eesti riigi arengut selles vallas näevad. Ning loomulikult tähistame päeva lõpus TEUKi juubelit väärilise rektori vastuvõtuga.

 

Konverentsi korraldamist toetavad Euroopa Komisjon, Eesti Taastuvenergia Koda, Eesti Teadusagentuur, TREA ja EMÜ Roheline Ülikool.

Konverentsi finantseerib Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond, Eesti Maaülikooli ASTRA projekt Väärtusahelapõhine biomajandus. 


 

Esimene konverents "Taastuvate energiaallikate uurimine ja kasutamine" (TEUK) toimus 04. novembril 1999. aastal. Konverentsid on järjepidevalt toimunud kahekümne kolmel korral, tuues Tartusse osavõtjaid Eestimaa erinevatest piirkondadest. Konverentsil tulevad igal aastal kokku teadlased, ettevõtjad ja poliitikud, et arutada taastuvenergia ning Eesti energeetikasektori pakilisemate teemade ning teaduse ja ettevõtluse koostöö üle. 

 

Kümnes TEUK korraldati EMÜ Peahoone aulas 13. novembril 2008.a. Konverentsil osales ligi 200 inimest. Seekord keskenduti lisaks riikliku energiapoliitika ja taastuvenergia teaduslike uuringute kajastamisele ka TEUKi ajaloolisele tagasivaatele. Anti välja tänukirjad isikutele ja asutustele, kes olid TEUKi kümne aastase ajaloo jooksul mänginud konverentside traditsiooni kujunemises olulist rolli. Toimus ka avalik debatt Eesti taastuvenergeetika hetkeseisu ning tulevikusuundade üle, millest võtsid osa erinevate ministeeriumide esindajad. 

 

Üheteistkümnes TEUK  toimus 12. novembril 2009.a. tavapärases Maaülikooli peahoone aulas. Konverentsi käis kuulamas üle 280 inimese. Ette kanti 11 põhjalikku ettekannet 23 autorilt ning 15 stendiettekannet 36 autorilt.

 

Kaheteistkümnes TEUK konverents toimus 11. novembril 2010. Kohal oli seekord 220 inimest paljudest erinevatest eluvaldkondadest. Konverentsil olid olulisemate teemadena vaatluse all biokütused, nende tehnoloogiad ning energiasääst. Ettekannetes käsitleti erinevaid energiaallikaid nagu küttepuu, päike, biomass, orgaanilised jäätmed, biogaas, kanepist ja päevalillest valmistatud brikett jm. Diskussiooniblokis arutati taastuvenergia toetuste muutmise mõju üle Eesti energeetikale. Kahjuks ei tulnud kohale esindajaid MKM-ist ja Konkurentsiametist, kes olid toetuste süsteemi muutmise määruse esitamise taga...

 

Kolmeteistkümnes konverents toimus 10.novembril 2011.a. Osales 200 inimest.  

Neljateistkümnes TEUK konverents toimus 8. novembril 2012.a. Osales 196 inimest, lisaks oli võimalik konverentsi jälgida ka otseülekandena EMÜ kodulehel. Ette kandmisele tuli 11 suulist ettekannet, lisaks oli esitatud hulgaliselt posterettekandeid, mille teemad varieerusid biogaasist kuni hoonete elektrisüsteemide innovatsioonideni. Suulised ettekanded jagasid päeva kaheks – päeva esimeses pooles keskenduti üldisematele ülevaadetele näiteks tuuleenergia ühistutest ning kaugkütte tulevikuperspektiividest ning päeva teise poole sisustasid teaduslikumad ettekanded, alates tuulegeneraatorite magnetmootorite näitajatest kuni soojuspuuraukude mõjust põhjaveele. Päeva lõpetas elav diskussioon taastuvenergia rollist Eesti energiaportfellis, kus ühel poolt said sõna Rene Tammist (Taastuvenergia Koda), Ahto Oja  (Eesti Biogaasi Assotsiatsioon), Prof. Peeter Muiste (EMÜ metsatööstuse osakond),  Ülo Kask (Tallinna Tehnikaülikool) ning Martin Kruus (Eesti Tuuleenergia Assotsiatsioon, Nelja Energia AS) ja teiselt poolt meie arvukas publik. 

Viieteistkümnes konverents toimus 14.novembril 2013. aastal. Osales 250 inimest, lisaks oli võimalik konverentsi jälgida ka otseülekandena Eesti Maaülikooli kodulehel. Seekordne juubelikonverents keskendus mikro- ja väikeenergeetikale. Ette kandmisele tuli 13 suulist ettekannet, mis olid jagatud kolmeks blokiks: Visioon, Tuule- ja päikeseenergia lahendused ning Biomassil põhinevad lahendused. Päeva võttis kokku diskussioon teemal "Taastuvenergia väikelahendused igaühele - kas ja kuidas on see võimalik?". Aruteluringis istusid Timo Tatar (MKM), Rene Tammist (Eesti Taastuvenergia Koda), Lembit Vali (Eesti Arengufond), Andrus Durejko (Ericsson Eesti AS). 

Kuueteistkümnes TEUK toimus 13.novembril 2014.a. Osales 230 inimest, lisaks oli võimalik konverentsi jälgida nii EMÜ videoserverist kui ka DelfiTV vahendusel.

Seitsmeteistkümnes TEUK toimus 13.11.2015.a. Osales 210 inimest, lisaks oli võimalik konverentsi jälgida nii EMÜ videoserverist kui ka DelfiTV vahendusel. Fookuses oli 2015.a. aasta lõpus toimuva globaalse Pariisi kliimakohtumise temaatika. Pariisi kliimakohtumise eesmärgiks on jõuda uute riikidevaheliste kokkulepeteni, et pidurdada kliima muutumist inimtegevuse mõjul ning vähendada lokaalset ja globaalset tööstussaastet. Konverentsil heideti pilk Eesti senisele kliimapoliitikale kui ka ootustele peale uusi riikidevahelisi kokkuleppeid. Eriline tähelepanu oli aspektidel, kuidas uued kokkulepped hakkavad meie energeetikasektori arengut mõjutama. Päeva lõpetusena toimus Eesti taastuvenergia sektori hetkeseisu ja arenguid käsitlev paneeldiskussioon „Energiapoliitika valikud karmistuva kliimapoliitika valguses“, mis võttis kokku eelnevates ettekannetes käsitletud teemad ning üritas prognoosida, kuhu taastuvenergia valdkond nii globaalselt, Euroopa mastaabis kui ka riiklikult liigub. 

22. TEUK toimus 12.11.2020.a, kuid COVID-19 piirangute tõttu Eesti Rahva Muuseumis ning hübriidüritusena. Konverentsi fookuses olid viimase aja taastuvenergia arendus- ja teadustöö tulemused, täpsemalt keskendume taastuvenergia arendamise sotsiaalsetele aspektidele, sh kogukonnaenergeetika ja kaasav energeetika arendamine. 

23. TEUK toimus 11.11.2021.a. hübriidkonverentsina. Konverentsil osales ligi 200 inimest. Konverentsi teemaks oli energia hinna muutused rohepöörde valguses. 

Konverentsi ettekanded ja kogumik on kättesaadavad meie keskuse kodulehel vasakul asuvast menüüst.